Znajdź nas na:
Kalendarz

Dołącz do drużyny Nickelodeon w CH Osowa

Miejsce:
CH Osowa
Adres:
Spacerowa 48, Gdańsk
Czas trwania wydarzenia:
21-05-2022 godz. 11:00-17:00
Koszt wstępu:
Wstęp bezpłatny

Naj­słyn­niej­sze se­ria­le ka­na­łu Nic­ke­lo­de­on ta­kie jak Psi Pa­trol i Spon­ge­Bob Kan­cia­sto­por­ty mel­du­ją się w Cen­trum Han­dlo­wym Oso­wa. Już 21 ma­ja (so­bo­ta) w godz. 11:00-17:00 za­pra­sza­my wszyst­kie dzie­ci wraz ro­dzi­ca­mi do nie­zwy­kłe­go świa­ta z ulu­bio­nych ba­jek! Przy­go­dy, któ­re do tej po­ry prze­ży­wa­li­ście przed ekra­na­mi te­le­wi­zo­rów, sta­ną się rze­czy­wi­sto­ścią. „Nic­ke­lo­de­on Baw się z na­mi!” to moc atrak­cji, chwi­le peł­ne uśmie­chu, ra­do­ści i za­ba­wy dla dzie­ci i ich ro­dzi­ców.

Cen­trum han­dlo­we zmie­ni się na je­den dzień w baj­ko­wą prze­strzeń, któ­ra do tej po­ry zna­na by­ła tyl­ko z ka­na­łu Nic­ke­lo­de­on. Na dłu­giej li­ście naj­róż­niej­szych atrak­cji znaj­du­ją się m.in.: baj­ko­we dmu­chań­ce, ta­tu­aże z pie­ska­mi, wiel­ko­for­ma­to­we ko­lo­ro­wan­ki, bur­ge­ry od Spon­ge­Bo­ba, lo­gicz­ne za­gad­ki Cha­se­’a czy mi­ni­tor prze­szkód Mar­shal­la.

Do­dat­ko­wo, za za­ku­py zro­bio­ne w CH Oso­wa klien­ci otrzy­ma­ją wy­jąt­ko­we na­gro­dy. Wy­star­czy zro­bić za­ku­py za min. 150 zł by ode­brać ko­lo­ro­wą po­dusz­kę z wi­ze­run­ka­mi ulu­bio­nych po­sta­ci z Psie­go Pa­tro­lu.

Psi Pa­trol to se­rial, opo­wia­da­ją­cy o przy­go­dach sied­miu szcze­niąt, któ­rym prze­wo­dzi dzie­się­cio­let­ni chło­piec, Ry­der. Ra­zem two­rzą dru­ży­nę o na­zwie Psi Pa­trol. Każ­dy z pie­sków ma przy­pi­sa­ne in­dy­wi­du­al­ne ce­chy, po­sia­da swój po­jazd, ekwi­pu­nek wy­ko­rzy­sty­wa­ny w aka­cjach ra­tow­ni­czych i odz­na­kę słu­żą­cą do iden­ty­fi­ka­cji pie­ska i ko­mu­ni­ko­wa­nia się z po­zo­sta­ły­mi człon­ka­mi dru­ży­ny.

Z ko­lei Spon­ge­Bob jest dzie­cin­ną, ale za to mi­łą, za­baw­ną, mor­ską gąb­ką, ży­ją­cą w ana­na­sie, któ­ry znaj­du­je się w podwod­nym mie­ście zwa­nym Bi­ki­ni Dol­ne. Nad­mier­nie epa­tu­je ra­do­ścią, po­nad­to je­go nie­zwy­kła nie­fra­so­bli­wość czę­sto wpę­dza je­go zna­jo­mych w kło­po­ty.