Znajdź nas na:
Kalendarz

Niesamowite Minionki

Miejsce:
CH Osowa
Adres:
Spacerowa 48, Gdańsk
Czas trwania wydarzenia:
18-06-2022 godz. 11:00-19:00
Koszt wstępu:
Wstęp bezpłatny

W so­bo­tę, 18 czerw­ca na wszyst­kich od­wie­dza­ją­cych Cen­trum Oso­wa cze­ka nie la­da atrak­cja z oka­zji Po­wi­ta­nia La­ta – spo­tka­nie z Mi­nion­ka­mi!

Za­bie­rze­my Was w baj­ko­wą po­dróż do zwa­rio­wa­ne­go świa­ta Mi­nion­ków. Wszyst­ko za spra­wą pre­mie­ry naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nej ko­me­dii ani­mo­wa­nej ro­ku – „Mi­nion­ki. Wej­ście Gru”, któ­ra w ki­nach po­ja­wi się już 1 lip­ca. Za­pra­sza­my wszyst­kich, a szcze­gól­nie ro­dzi­ny z dzieć­mi do udzia­łu w tym wy­jąt­ko­wym, peł­nym atrak­cji wy­da­rze­niu!

Spot­ka­nie z Mi­nion­ka­mi w Oso­wie to część ogól­no­pol­skiej tra­sy, peł­nej atrak­cji i za­baw z ulu­bio­ny­mi bo­ha­te­ra­mi. W Gdań­sku z po­pu­lar­ny­mi, żół­ty­mi stwor­ka­mi bę­dzie moż­na zo­ba­czyć się 18 ma­ja, w go­dzi­nach od 11.00 do 19.00.

Gwa­ran­tu­je­my fan­ta­stycz­ną at­mos­fe­rę, moż­li­wość wy­gra­nia wie­lu atrak­cyj­nych na­gród, a przede wszyst­kim nie­za­po­mnia­ne chwi­le w to­wa­rzy­stwie zwa­rio­wa­nych żół­tych roz­ra­bia­ków. Or­ga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li m.in. Mi­nion­ko­we pił­ka­rzy­ki, wiel­kie podło­go­we puz­zle i od­je­cha­ny Mi­nion­ko­wy Hap­py Van!

Atrak­cje:

– Ba­na­no­we mo­ne­ty, któ­re wrę­cza­my przy każ­dej atrak­cji, a tak­że za do­wol­ne Mi­nion­ko­we prze­bra­nie. Mo­ne­ty moż­na wy­mie­nić na ga­dże­ty, pa­miąt­ki i bi­le­ty do ki­na!

– Spot­ka­nie z Mi­nion­ka­mi – trój­ką zna­nych z pierw­szej czę­ści Mi­nion­ków: Bo­bem, Ke­vi­nem i Stu­ar­tem oraz zu­peł­nie no­wym Mi­nion­kiem – Ot­to.

– Wy­stę­py na Mi­nion­ko­wej Sce­nie:

  • Mi­nion Bo­ogie – na­uka tań­ca Bo­ogie z Mi­nion­ka­mi w sty­lu lat 60 i 70 -tych,
  • Kung Fu Mi­nions – Mi­nion­ko­wa szkół­ka Kung Fu,
  • Ro­dzin­ny Mi­nion­ko­wy Qu­iz,
  • In­te­rak­tyw­na za­ba­wa „Wskaż róż­ni­ce”.

– Emo­cjo­nu­ją­ce gry zręcz­no­ścio­we: Mi­nion­ko­we Pił­ka­rzy­ki, Cym­ber­gaj i Ma­gne­tycz­ny La­bi­rynt.

– Du­ża wer­sja gry „Znajdź 5 pa­r” i wiel­kie podło­go­we Mi­nion­ko­we Puz­zle.

– Ot­to Shop (Sklep Ot­ta), w któ­rym moż­na na­być spe­cjal­ny Mi­nion­ko­wy Ka­mień Ot­ta i wła­sno­ręcz­nie go ucha­rak­te­ry­zo­wać. Obok znaj­dzie się też we­so­ła Mi­nion­ko­wa Fo­to­bud­ka.

– Mi­nion­ko­wy Hap­py Van – za­byt­ko­wy VW T2 (tzw „Ogó­rek) z wiel­ki­mi ba­na­na­mi na da­chu, ja­ko do­sko­na­ła atrak­cja do zro­bie­nia so­bie nie­po­wta­rzal­ne­go zdję­cia.

Nie za­po­mnij­cie o prze­bra­niu i do zo­ba­cze­nia w CH Oso­wa!  Za­pra­sza­my – wstęp wol­ny!