Znajdź nas na:
Kalendarz

TRZY DNI FESTIWALU DMUCHAŃCÓW W CH OSOWA

Miejsce:
CH Osowa
Adres:
Spacerowa 48, Gdańsk
Czas trwania wydarzenia:
Czwartek, 18-08-2022, Szczegoły w opisie
Sobota, 20-08-2022, Szczegóły w opisie
Koszt wstępu:
Wstęp bezpłatny

18-19 sierp­nia/ godz. 15.00-20.00

20 sierp­nia/ godz. 11.00-20.00.

Kto nie lu­bi po­sza­leć w dmu­cha­nym zam­ku, po­zjeż­dżać z ogrom­nej zjeż­dżal­ni czy po­fi­glo­wać w ba­se­nie z kul­ka­mi? W dniach 18-20 sierp­nia za­pra­sza­my do CH Oso­wa na ro­dzin­ny pik­nik pe­łen wra­żeń.

Fe­sti­wal Dmu­chań­ców umi­li dzie­ciom i ro­dzi­com ostat­ni wol­ny wa­ka­cyj­ny czas i bę­dzie oka­zją do spo­żyt­ko­wa­nia dzie­cię­cej ener­gii w stre­fie pom­po­wa­nych pla­ców za­baw. To mnó­stwo atrak­cji, któ­re są gwa­ran­cją świet­nej za­bawy.

Nie za­brak­nie ogrom­nych zjeż­dżal­ni, zam­ków, sza­lo­nych to­rów prze­szkód, bę­dzie też ba­sen z kul­ka­mi. Wszyst­kich, któ­rzy lu­bią po­ska­kać z pew­no­ścią ucie­szy obec­ność eu­ro­bun­gee. Pod­czas pik­ni­ku dla go­ści do­stęp­ne bę­dą pysz­no­ści, ta­kie jak wa­ta cu­kro­wa.

War­to ob­ser­wo­wać nasz fan­pa­ge na Fa­ce­bo­oku, po­nie­waż szy­ku­je­my tam coś spe­cjal­ne­go! Przed wy­da­rze­niem ro­ze­gra się tu kon­kurs, w któ­rym bę­dzie moż­na wy­grać bi­le­ty na atrak­cje pik­ni­ku. https://www.fa­ce­bo­ok.co­m/CHOso­wa

Fe­sti­wal Dmu­chań­ców od­bę­dzie się na par­kin­gu na­sze­go cen­trum w dniach 18-19 sierp­nia od go­dzi­ny 15.00 do 20.00 oraz 20 sierp­nia w go­dzi­nach 11.00-20.00.

Za­pra­sza­my. Wstęp wol­ny. Cen­nik atrak­cji do­stęp­ny na te­re­nie im­pre­zy.