Znajdź nas na:
Kalendarz

Dzień pełen atrakcji z Psim Patrol

Miejsce:
Centrum handlowe Osowa w Gdańsku
Adres:
Spacerowa 48, Gdańsk
Czas trwania wydarzenia:
02-09-2023 godz. 11:00-19:00
Koszt wstępu:
Wstęp bezpłatny

CH Oso­wa szy­ku­je wy­da­rze­nie, któ­re bę­dzie nie­sa­mo­wi­tą grat­ką dla wszyst­kich dzie­ci. Już 2 wrze­śnia do cen­trum przy­je­dzie Psi Pa­trol. Bę­dzie to do­sko­na­ła oka­zja, by spo­tkać bo­ha­te­rów swo­jej ulu­bio­nej baj­ki i zro­bić so­bie z ni­mi pa­miąt­ko­we zdję­cie. Ko­smo­pie­ski za­pro­szą naj­młod­szych do wspól­nej za­ba­wy i udzia­łu w wie­lu atrak­cjach. Nie za­brak­nie rów­nież kon­kur­sów z na­gro­da­mi.

„Psie­go Pa­tro­lu” nie trze­ba ni­ko­mu przed­sta­wiać. Pie­ski zy­ska­ły ogrom­ną sym­pa­tię dzie­ci na ca­łym świe­cie, a peł­no­me­tra­żo­wy film „Psi Pa­tro­l” obej­rza­ło w ki­nach po­nad 1,2 mln osób. Je­sie­nią naj­bar­dziej zna­ni na świe­cie psi bo­ha­te­ro­wie po­wró­cą do kin z no­wy­mi przy­go­da­mi w ani­ma­cji „Psi Pa­trol: Wiel­ki fil­m”.

Z tej oka­zji CH Oso­wa po­sta­no­wi­ła za­brać dzie­ci wprost do świa­ta tej jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych współ­cze­snych ba­jek. Już 2 wrze­śnia do cen­trum za­wi­ta­ją bo­ha­te­ro­wie „Psie­go Pa­tro­lu”. Dzie­ci bę­dą mia­ły oka­zję zro­bić so­bie pa­miąt­ko­we zdję­cie i przy­bić piąt­kę ze swo­imi ulu­bio­ny­mi bo­ha­te­ra­mi.

Pie­ski za­pro­szą dzie­ci do wspól­nej za­ba­wy w kil­ku stre­fach te­ma­tycz­nych, peł­nych atrak­cji. Na przy­kład w stre­fie Cha­se­’a od­bę­dą się warsz­ta­ty z bez­pie­czeń­stwa na dro­dze, pod­czas któ­rych moż­na bę­dzie zro­bić wła­sno­ręcz­nie od­bla­ski i po­słu­chać o za­sa­dach po­ru­sza­nia się na uli­cach i chod­ni­kach. W stre­fie bu­dow­ni­cze­go Rub­ble­’a dzie­ci bę­dą mo­gły stwo­rzyć bu­dow­le z prze­strzen­nych puz­zli, zaś Sky za­pro­si naj­młod­szych do zjeż­dżal­ni i ba­se­nu z kul­ka­mi.

W stre­fie mul­ti­me­dial­nych za­baw dzie­ci bę­dą mia­ły oka­zję po­słu­chać Ko­smo­pie­sków i obej­rzeć róż­ne ani­ma­cje z ich udzia­łem na ekra­nie. Po­nad­to każ­dy ma­ły i du­ży fan Cha­se­’a bę­dzie mógł wsiąść do je­go spe­cjal­ne­go ra­dio­wo­zu, a na­wet uru­cho­mić ra­dio, świa­tła i klak­son.

„Za­pra­sza­my do CH Oso­wa na to ro­dzin­ne wy­da­rze­nie, któ­re bę­dzie fan­ta­stycz­nym za­koń­cze­niem wa­ka­cji. Przy­go­to­wa­li­śmy na ten dzień wie­le atrak­cji, gwa­ran­tu­ją­cych nie tyl­ko do­sko­na­łą za­ba­wę, ale rów­nież war­to­ścio­we lek­cje. A na­uczy­cie­la­mi bę­dą bo­ha­te­ro­wie „Psie­go Pa­tro­lu we wła­snej oso­bie” – mó­wi Lech Po­lań­ski, dy­rek­tor Cen­trum Han­dlo­we­go Oso­wa.

Wszyst­kie atrak­cje i stre­fy do­stęp­ne bę­dą w go­dzi­nach 11.00-19.00. Wstęp do nich bę­dzie bez­płat­ny. Po­nad­to na pa­sa­żu cen­trum zo­sta­nie przy­go­to­wa­na spe­cjal­na sce­na z efek­tow­nie mi­ga­ją­cym, ogni­ście świe­cą­cym i wy­da­ją­cym dźwię­ki me­te­ory­tem, imi­tu­ją­cym ten, któ­ry spadł na zie­mię w fil­mie. Na sce­nie co go­dzi­nę od­by­wać się bę­dzie „Psi Pa­trol Bin­go”, a tak­że kon­kur­sy z licz­ny­mi na­gro­da­mi fil­mo­wy­mi.

Uwa­ga! Zbie­ra­my kar­mę, za­baw­ki i ko­ce dla pie­sków ze schro­ni­ska dla zwie­rząt „Pro­my­k” w Gdań­sku.

Spe­cjal­ny kon­kurs zo­sta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny rów­nież na Fa­ce­bo­oku CH Oso­wa, gdzie do wy­gra­nia bę­dą ga­dże­ty z mo­ty­wem „Psie­go Pa­tro­lu”.

Spot­ka­nie z Psim Pa­tro­lem w CH Oso­wa przy­spo­rzy z pew­no­ścią wie­lu nie­za­po­mnia­nych emo­cji wszyst­kim obec­nym dzie­ciom.

Cookie Consent with Real Cookie Banner