Znajdź nas na:
Polityka prywatności

Definicje

Serwis, Witryna, Nasza Strona – serwis internetowy działający pod adresem familytime.pl

Serwis zewnętrzny, Inne Witryny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator, Właściciel Strony – Paweł Grabowski prowadzący działalność pod nazwą Craft Consulting Paweł Grabowski, Gdańsk (80-355) ul. Szyprów 5e/6, NIP 584-254-74-40., świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika W przypadku odnoszenia się do definicji, tekst będzie odpowiednio sformatowany (pogrubiony). Poniższa polityka określa m.in. zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane jako „Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz wydana na jego podstawie ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Obie regulacje tworzą znowelizowany system ochrony danych osobowy, który zastępuje dotychczas obowiązującą w Polsce Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Nowe przepisy wprowadzają jednolite zasady ochrony danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez względu na to czy dane te są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej (elektronicznie).

Dane osobowe – to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej lub pozwalające jednoznacznie zidentyfikować tę osobę (ustalić jej tożsamość). Mogą to być zarówno dane tekstowe, ale również dane biometryczne (np. odciski palców), wizerunek osoby (np. zdjęcia, video) i inne. W każdym przypadku, w którym na podstawie danych możemy ustalić tożsamości osoby, mamy do czynienia z danymi osobowymi i jednocześnie powiązaną z nimi osobą, której te dane dotyczą.

Nowe prawo kładzie duży nacisk na przejrzystość zasad przetwarzania danych, między innymi poprzez spełnienie przez Administratora danych obowiązków informacyjnych względem osoby, której dane dotyczą.

Dążąc do zapewnienia przejrzystości w zakresie przetwarzanych Państwa danych osobowych, jak również zapewnienia zgodności z postanowieniami Rozporządzania informujemy, że Craft Consulting Paweł Grabowski lub „familytime.pl” przetwarza Państwa dane osobowe, będąc ich administratorem.

Niniejszy dokument został opracowany w taki sposób, aby znaleźli Państwo w nim wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie (RODO) dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

– Zespół familytime.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązki informacyjne Administratora danych

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Paweł Grabowski prowadzący działalność pod nazwą Craft Consulting Paweł Grabowski, Gdańsk (80-355) ul. Szyprów 5e/6, NIP 584-254-74-40.

Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem danych osobowych, możesz to zrobić:

drogą e-mailową pod adresem: kasia@familytime.pl lub pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Gdańsk (80-355) ul. Szyprów 5e/6 / dopisek: dane osobowe.

W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zawsze wtedy, gdy:

 • kontaktujesz się z nami i obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);
 • komentujesz artykuły, wydarzenia, zdjęcia, filmy;    
 • dodajesz Informacje o wydarzeniach;    
 • prowadzimy analizy statystyczne;    
 • przechowujemy dane dla celów archiwizacyjnych;    
 • możemy wykorzystywać zbierane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju Portalu. Dzięki temu możemy poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty, a także udostępniać rozwiązania ubezpieczeniowe i finansowe związane z naszymi usługami;    
 • w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa.

Czy muszę podawać Wam moje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do korzystania z Portalu i prawidłowego świadczenia naszych usług. Ponadto niektóre Twoje dane są niezbędne, abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.

Jakie dane przetwarzacie?

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zbierane. W zależności od rodzaju świadczonej usługi zakres danych może być odmienny:

 • Jeżeli korzystasz z naszych usług, przetwarzamy Twoje dane osobowe – imię i nazwisko i dane kontaktowe.
 • Jeżeli korzystasz z naszego Portalu lub strony internetowej, wówczas przetwarzamy dane o Twojej lokalizacji, adresie IP, wykorzystywanej przeglądarce, Twoich zachowaniach (na przykład które strony odwiedzasz) w tym danych odczytanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii. Twoich danych używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Wykorzystanie ich pozwala też zapewnić Tobie maksymalną wygodę poprzez zapamiętanie preferencji i ustawień na naszych stronach.
 • Jeżeli komunikujemy się z Tobą drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (po wcześniejszym wyrażeniu przez Ciebie zgody na taką komunikację) wówczas (w zależności od formy komunikacji) przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię, numer telefonu, adres e-mail.

W jakim celu przetwarzacie moje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (np. odpowiedź na zapytanie lub żądanie), w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, w tym obsługi ewentualnych reklamacji, czy skarg.

Przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z:

 • Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,
 • Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług,
 • Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, między innymi w celu:

 • monitorowania aktywności w naszych serwisach (m.in. za pomocą plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi),
 • monitorowania oraz logowania dostępu użytkownika do udostępnionych przez nas zasobów, a także w celach administracyjnych, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz dochodzenia roszczeń z tytułu tych naruszeń.

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?

Dane Osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (RODO) dotyczącego danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda, lub
 • rozpatrywanie Twojego wniosku lub żądania, lub
 • zawarcie i realizacja umowy, lub
 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub
 • spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 • w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody, po czym usuniemy je niezwłocznie,
 • dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Kim są odbiorcy danych?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym familytime.pl zleca wykonywanie takich czynności.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, spełniać ciążące na nas obowiązki i należycie wywiązywać się z obowiązujących przepisów prawa.

Przy wykonywaniu części zadań (m.in. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi marketingowej, obsługi informatycznej) korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów. W uzasadnionych przypadkach otrzymają je od nas też odpowiednie władze.

W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w realizacji określonego celu na nasze zlecenie (na podstawie Umowy powierzenia danych), nadal pozostając Administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, współpracownikom i Członkom organów familytime.pl, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby należycie wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie w realizacji ściśle określonego celu (np. biuro księgowe, kancelaria prawna, firma informatyczna),
 • innym odbiorcom danych (np. organom ścigania, bankom).

Czy i komu udostępniacie moje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których:

 • Wyraziłeś dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Udzielona wcześniej zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie odwołana, w równie prosty sposób w jaki została złożona.
 • Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji umowy lub świadczenia usługi.
 • W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, biegłemu rewidentowi w celu badania sprawozdania finansowego familytime.pl).

Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Czy przekazujemy dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Jak chronicie moje dane?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie są moje uprawnienia i w jaki sposób mogę z nich skorzystać?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:

 1. do informacji w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych tzw. „obowiązek informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO),
 2. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 3. wniesienia żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,
 4. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 5. prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego – tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe jeżeli wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Ciebie praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności – w takim wypadku nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. wniesienia żądania usunięcia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – tzw. „prawo do bycia zapominanym”, z tego prawa możesz skorzystać przykładowo, gdy:

 • familytime.pl przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem,
 • złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez familytime.pl z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie nam (Administratorowi danych) stosownego oświadczenia: drogą e-mailową pod adresem: kasia@familytime.pl lub pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Gdańsk (80-355) ul. Szyprów 5e/6 – dopisek: dane osobowe.

9. ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

Treści osób trzecich:

Pragniemy zwrócić uwagę, że od czasu do czasu zamieszczamy na stronie internetowej linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych. Nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnisz im swoje dane osobowe.

Jak aktualizujemy politykę prywatności?

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o nich pocztą e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.

 

Polityka Cookies familytime.pl

Na naszej internetowej wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie identyfikacyjne w swoich aplikacjach, witrynach internetowych, wiadomościach e-mail oraz reklamach internetowych w celach opisanych w polityce prywatności. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce lub na urządzeniu przez witryny internetowe, aplikacje, media internetowe i reklamy. Stosujemy pliki cookie i podobne technologie w następujących celach:

 • zapamiętywanie preferencji i ustawień użytkownika;
 • ustalanie popularności treści;
 • prowadzenie kampanii reklamowych i pomiar ich skuteczności;
 • analizowanie ruchu i trendów w witrynach internetowych i ogólne zrozumienie zachowań w Internecie i zainteresowań osób korzystających z naszych usług.

Możemy również zezwalać innym na świadczenie nam usług pomiaru i analiz oglądalności, wyświetlanie reklam w naszym imieniu w całym Internecie oraz śledzenie i raportowanie wyników tych reklam. Podmioty te mogą stosować pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy SDK i inne technologie do identyfikacji urządzenia użytkownika, gdy odwiedza naszą witrynę lub korzysta z naszych usług oraz gdy odwiedza inne witryny internetowe i korzysta z innych usług internetowych.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego, je zbieramy?

Komentarze

Zostawiając komentarz Użytkownik, korzysta z wewnętrznej usługi modułu do komentarzy WordPress.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie. Administrator nie bierze odpowiedzialności za dane uzyskane w ten konkretny sposób.

Kontakt e-mail

Kontaktując się za pośrednictwem maila, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (przez Serwis i Administratora) i oświadczasz, iż podane przez siebie dane osobowych są dobrowolne oraz iż zostałeś poinformowany o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Właściciel Strony jest administratorem Twoich danych osobowych (Użytkownika). Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, w celu kontaktu i udzielenia pomocy na zadane pytania.

Ciasteczka

„Ciasteczka” – pliki cookies – to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (osoby odwiedzającej) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych (WWW). Pliki cookies wykorzystywane są w celu: Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w Ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te Ciasteczka wygasają po roku. Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe Ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje Ciasteczka. To Ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz (Użytkownik) przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy (Serwis) dodatkowo kilka Ciasteczek potrzebnych do zapisu Twoich (Użytkownika) informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz (Użytkownik) opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się (Użytkownik) ze swojego konta, Ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł (Użytkownik), w twojej przeglądarce (na Twoim Urządzeniu) zostanie zapisane dodatkowe Ciasteczko. To Ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu. Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są dostępne na stronach:

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

Jakie mamy rodzaje ciasteczek?

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części polityki.
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej Witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z Innych Witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby Użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną Witrynę.

Inne Witryny mogą zbierać informacje o tobie (Użytkowniku), używać Ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje (Użytkownika) interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich (Użytkownika) interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto (Użytkownik) i jesteś zalogowany (Użytkownik) w Innej Witrynie.

Analiza statystyk

Wchodząc na stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych (Użytkownika) w celu ulepszania naszego serwisu. Obecnie korzystamy z następujących serwisów:

 • Google Analytics (poprzez Google Tag Manager) – serwis umożliwiający nam (Serwisowi) sprawdzanie ilości odwiedzin (+ich źródło w wyszukiwarce google.com), a także mówiący nam z jakiego kraju pochodzą użytkownicy. Dowiadujemy się rzeczy takich jak np. statystyki odwiedzin (Użytkowników), statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na ich oficjalnej stronie analytics.google.com.

Z kim dzielimy się danymi

Na naszej stronie nie ma reklam. Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Korzystamy (Serwis) jedynie ze stron do analizy statystyk (podanych wyżej) oraz:

 • iq.pl i gmail.com (poczty cyfrowe), w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje (Użytkownika) pytanie. Kontaktując się za pośrednictwem maila, wyrażasz zgodę (Użytkownik) na przetwarzanie swoich danych osobowych i oświadczasz (Użytkownik) iż podane przez siebie dane osobowych są dobrowolne oraz iż zostałeś (Użytkownik) poinformowany o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Twoje dane osobowe (Użytkownika) będą przetwarzane zgodnie z prawem, w celu kontaktu i udzielenia pomocy na zadane pytania.
 • home.pl (domena), jest to firma, na której to znajduje się nasz ciąg identyfikacyjny systemu Domain Name System.
 • oncloud9.io (serwer), jest to firma, na której to serwerach znajduje się nasz Serwis internetowy.
 • wordpress.org – system zarządzania treścią zaprojektowany głównie do obsługi blogów. Wykorzystuje bazę danych MySQL. Rozpowszechniany jest na licencji GNU General Public License i jest dostępny bezpłatnie.

Serwisy te mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz (Użytkownik), jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony, chyba że polityka prywatności usługi disqus (więcej informacji oraz link, znajdują się powyżej, na tej stronie) twierdzi inaczej. Dla Użytkowników którzy zarejestrowali się na Naszej Stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy Użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej Witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym (Serwisu, Administratora) posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie (Użytkownika). Możesz również zażądać usunięcia przez nas (Serwis, Administratora) całości twoich (Użytkownika) danych osobistych w naszym (Serwisu, Administratora) posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy (Serwis, Administratora) zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości (Użytkowników) mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Dane kontaktowe

Jeżeli pragniesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych na tym serwisie (Użytkownika), to zachęcamy do napisania do nas (Administratora) maila na adres  kasia@familytime.pl, zgodnie z zasadami powyżej przedstawionymi.

Jak chronimy twoje dane?

Nasza Strona zawiera protokół HTTPS, który umożliwia jej dodatkowe szyfrowanie. Więcej informacji na ten temat (Użytkowniku) znajdziesz na pl.wikipedia.org/wiki/HTTPS.

Jakie są wymagania Serwisu?

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

A jak ze zmianami w Polityce?

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej polityki bez konieczności informowania o tym Użytkowników. Wprowadzone zmiany w polityce zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji owej polityki.

 

Funkcje zarządzania przetwarzanymi danymi

Zmiana ustawień prywatności Historia ustawień prywatności Odwołanie zgody
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner