Znajdź nas na:
Regulaminy

Regulamin portalu familytime.pl oraz Regulamin Dodawania Wydarzeń znajdziesz poniżej regulaminów konkursowych.


Regulamin konkursu „Mobilne warsztaty – suchy lód”

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Organizatorem Konkursu „Mobilne warsztaty – suchy lód” (dalej: „Konkurs”) jest Fanpage „Familytime.pl” i (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Facebook.com (dalej „Serwis Facebook”) na fanpage’u, znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/familytimepolska (dalej: „Fanpage”).
 3. Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
 4. Komisja Konkursowa: Hanna Jąkalska Fundator nagrody, wyłoni Laureata Konkursu.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału najbliżsi członkowie rodziny Organizatora.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
 • posiadać swój profil w Serwisie Facebook ( biorąc udział w Konkursie, można korzystać tylko z jednego profilu w Serwisie Facebook)
 • posiadać status fana Fanpage’u Familytime.pl (poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” lub „Obserwuj” w Serwisie Facebook)
 • wykonać zadanie konkursowe.
 1. Powyższe warunki powinny być spełnione łącznie.

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.05.2023 r o godz. 18:45 i trwa do dnia 31.05.2023 do godz. 23:59.
 2. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
 3. W dniu rozpoczęcia konkursu, Organizator opublikuje w poście na Fanpage’u następujące zadanie konkursowe: Wymyśl tekst, który pasowałby do chmurki i sytuacji z obrazka! Nie zapomnij dopisać z jakiej placówki jest klasa lub grupa, która ma wygrać warsztaty.

     4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

     5. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni w komentarzu pod postem konkursowym w Serwisie Facebook, dnia 01.06.2023 r do godz. 18:00.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są 45 minutowe warsztaty mobilne z suchym lodem dla grupy przedszkolnej (dzieci powyżej 3 roku życia) lub klasy szkolnej (1-3), które odbędą się w wybranej placówce na terenie trójmiasta lub pobliskiej okolicy. Grupa przedszkolna lub szkolna nie może przekraczać 25 osób.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.
 3. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 1 Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego, według subiektywnej oceny Komisji Konkursowej.
 4. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w odpowiedzi na komentarz konkursowy.
 5. W przypadku braku odpowiedzi Laureata w przeciągu 24 godzin od daty ogłoszenia wyników, Organizator Konkursu ma możliwość przeniesienia nagrody na innego uczestnika Konkursu.
 6. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.
 7. Fundatorem nagród jest Hanna Jąkalska Centrum Zajęć Kreatywnych https://centrumzajeckreatywnych.pl .

DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie danych Uczestników odbędzie się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO).
 2. Dane administratora danych:
  Familytime.pl
  Craft Consulting Paweł Grabowski, nip. 584-254-74-40
  Właściciele serwisu: Katarzyna Grabowska i Paweł Grabowski
  Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Ochrony Danych Osobowych do uzyskania na stronie https://uodo.gov.pl/.
 1. Cel przetwarzania
  Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród.
 1. Zakres danych osobowych
  Dane uczestników: imię, nazwisko, informacja o posiadania konta w serwisie Facebook, dane standardowo udostępniane przez konto użytkownika przy zamieszczaniu komentarzy w serwisie Facebook.
 1. Podstawa prawna przetwarzania
  Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO który uznaje za zgodne z prawem przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych – celem przetwarzania jest przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród stanowiące element Promocji Familytime.pl (cel marketingowy).
 1. Usuwanie danych
  Dane przetwarzane w ramach serwisu Facebook (imię, nazwisko, treść komentarza) pozostaną w serwisie. Dane zbierane przez Familytime.pl i utrwalane poza serwisem będą usuwane niezwłocznie po wydaniu Nagród.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom Konkursu przysługuje:
 3. Prawo uzyskania dostępu do danych osobowych.
 4. Prawo do żądania sprostowania danych jeżeli są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia danych.
 5. Prawo do żądania usunięcia danych w przypadku gdy: są one już zbędne do osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane, lub gdy Uczestnik uzna, że dane przetwarzane były w sposób niezgodny z przepisami.
 6. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, czyli żądanie zatrzymania wszystkich operacji przetwarzania w przypadku, gdy Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych (na czas konieczny do sprawdzenia danych), lub Uczestnik uzna, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami, ale sprzeciwia się usunięciu danych.
 7. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest interes Organizatora (art. 6 ust 1 lit f ) RODO) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Uczestnik uzna, że w procesie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora doszło do naruszenia przepisów prawa.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Fanpage’u Organizatora przez cały czas trwania Konkursu lub w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości z reklamacją.
 3. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o wyniku jej rozpatrzenia za pośrednictwem prywatnej wiadomości w Serwisie Facebook.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w portalu Familytime.pl pod adresem https://familytime.pl/regulamin/ .
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u Organizatora pojawi się stosowny komunikat.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
 • biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta na stronie www.facebook.com – biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook
 • prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich
 • prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek
 • używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie społecznościowym Facebook.
 1. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.)

Regulamin konkursu „ FUNNY BALLS SHOW „

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Organizatorem Konkursu FUNNY BALLS SHOW ” (dalej: „Konkurs”) jest portal Familytime.pl (dalej zwany „Organizatorem”).
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram.com na profilu, znajdującym się pod adresem https://www.instagram.com/familytimepl/ (dalej: „Fanpage”).
 3. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
 5. Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą właściciele Familytime.pl – Katarzyna Grabowska i Paweł Grabowski, wyłonią Laureatów Konkursu.
 6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 
 8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) posiada konto w serwisie Instagram,
  e) wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w tym punkcie Regulaminu.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 1. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
  d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
  e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.05.2023 r o godz. 17:30 i trwa do 15.05.2023 do godz. 23:59.
 2. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
 3. W dniu rozpoczęcia konkursu, Organizator opublikuje post konkursowy pod adresem https://www.instagram.com/familytimepl/ z następującym zadaniem konkursowym: W komentarzu pod postem konkursowym, napisz kogo zabierzesz na balonowe show i krótko uzasadnij swój wybór.
 4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
 5. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni w komentarzu pod postem konkursowym w Serwisie Instagram, do dnia 16.05.2022 r do godz. 18:00.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są 2 PODWÓJNE zaproszenia na balonowe show dla dzieci „FUNNY BALLS SHOW”, które odbędzie się w czwartek 25 maja o godz. 18:00 na Scenie Teatralnej NOT, Rajska 6, Gdańsk.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.
 3. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 2 Laureatów Konkursu – autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych, według subiektywnej oceny Komisji Konkursowej.
 4. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w odpowiedzi na komentarz konkursowy.
 5. Laureat będzie proszony o przesłanie adresu e-mail, na który otrzyma bilety w pliku PDF.
 6. W przypadku braku odpowiedzi Laureata w przeciągu 24 godzin od daty ogłoszenia wyników, Organizator Konkursu ma możliwość przeniesienia nagrody na innego uczestnika Konkursu.
 7. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.
 8. Fundatorem nagród jest Agencja koncertowa PanKoncert https://pankoncert.pl .

DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie danych Uczestników odbędzie się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO).
 2. Dane administratora danych:
  Familytime.pl
  Craft Consulting Paweł Grabowski, nip. 584-254-74-40
  Właściciele serwisu: Katarzyna Grabowska i Paweł Grabowski
  Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Ochrony Danych Osobowych do uzyskania na stronie https://uodo.gov.pl/.
 3. Cel przetwarzania
  Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. 3.
 4. Zakres danych osobowych
  Dane uczestników: imię, nazwisko, informacja o posiadania konta w serwisie Facebook, dane standardowo udostępniane przez konto użytkownika przy zamieszczaniu komentarzy w serwisie Facebook. 5.
 5. Podstawa prawna przetwarzania
  Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO który uznaje za zgodne z prawem przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych – celem przetwarzania jest przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród stanowiące element Promocji Familytime.pl (cel marketingowy). 6.
 6. Usuwanie danych
  Dane przetwarzane w ramach serwisu Facebook (imię, nazwisko, treść komentarza) pozostaną w serwisie. Dane zbierane przez Familytime.pl i utrwalane poza serwisem będą usuwane niezwłocznie po wydaniu Nagród. 7.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom Konkursu przysługuje: 8.
 8. Prawo uzyskania dostępu do danych osobowych. 9.
 9. Prawo do żądania sprostowania danych jeżeli są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia danych.
 10. Prawo do żądania usunięcia danych w przypadku gdy: są one już zbędne do osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane, lub gdy Uczestnik uzna, że dane przetwarzane były w sposób niezgodny z przepisami.
 11. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, czyli żądanie zatrzymania wszystkich operacji przetwarzania w przypadku, gdy Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych (na czas konieczny do sprawdzenia danych), lub Uczestnik uzna, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami, ale sprzeciwia się usunięciu danych.
 12. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest interes Organizatora (art. 6 ust 1 lit f ) RODO) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 13. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Uczestnik uzna, że w procesie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora doszło do naruszenia przepisów prawa.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Fanpage’u Organizatora przez cały czas trwania Konkursu lub w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości z reklamacją.
 3. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o wyniku jej rozpatrzenia za pośrednictwem prywatnej wiadomości w Serwisie Facebook.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w portalu Familytime.pl pod adresem https://familytime.pl/regulamin/ .
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u Organizatora pojawi się stosowny komunikat.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
 • biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta na stronie www.facebook.com – biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook
 • prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich
 • prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek
 • używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie społecznościowym Facebook.
 1. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

Regulamin Portalu familytime.pl

1. Zasady ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowych Portalu  familytime.pl [zwanego dalej familytime.pl lub Portalem].

1.2 Administratorem Portalu jest Paweł Grabowski prowadzący działalność pod nazwą Craft Consulting Paweł Grabowski, Gdańsk (80-355) ul. Szyprów 5e/6, NIP 584-254-74-40  [zwany dalej Administratorem].

1.3 Portal przeznaczony jest do przechowywania informacji o rodzinnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych oraz wymiany informacji, wiedzy i opinii między rodzinami.

1.4 Portal i Treści oferowane są w stanie, w jakim się znajdują („AS IS”), a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność ani wiarygodność.

2. Definicje

2.1 W niniejszym Regulaminie, następujące pojęcia mają znaczenie wyjaśnione poniżej:

 • Administrator – Paweł Grabowski prowadzący działalność pod nazwą Craft Consulting Paweł Grabowski, Gdańsk (80-355) ul. Szyprów 5e/6, NIP 584-257-74-40;
 • Usługi — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników;
 • Użytkownik — osoba, która przy pomocy Portalu korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora;
 • Autor – oznacza Użytkownika będącego nadawcą Informacji;
 • Informacja – oznacza zbiór danych dotyczących wydarzenia kulturalnego, sportowego, lub edukacyjnego zamieszczane w Portalu;
 • Portal – serwis internetowy umieszczony pod adresem familytime.pl;
 • Treści – wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w Portalu, w szczególności treści pisemne, graficzne, multimedialne, oprogramowanie, a także oceny i komentarze;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wraz z Polityką prywatności i Polityką Cookies stanowiącymi załącznik do Regulaminu.

3. Zasady Korzystania z Portalu

3.1 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:

 • połączenie z siecią Internet;
 • przeglądarka internetowa;
 • posiadanie i podanie adresu e-mail.

3.2 Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Portalu, ponosi Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.

3.3 Informacje przekazywane do Użytkowników tworzone są przez Autorów. Informacje, w tym dołączone do nich zdjęcia, powinny w jasny sposób nawiązywać do ich przedmiotu wydarzenia i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd.

3.4 Użytkownik poprzez umieszczenie Treści, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Portalu udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści.

3.5 Treść zamieszczanych w Portalu i przekazywanych przy jego pomocy Informacji, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. W opisach wydarzeń nie mogą się znaleźć treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych portalów internetowych.

3.6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność publikowanych Informacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Autora nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym, danych kontaktowych). Za treść publikowanych treści oraz skutki podania informacji niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych, odpowiada wyłącznie Autor. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych w Portalu.

3.7 Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników, w szczególności celowe podawanie w opisach wydarzeń nieprawdziwych danych – np. zaniżonych cen, oraz wszelkie inne działania, które w opinii Administratora powodują pogorszenie jakości Portalu i jego opinii wśród Użytkowników, są zakazane.

3.8 Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu nadużywania Portalu oraz dostarczania przez lub do niego Treści:

 • powodujących zachwianie pracy, przeciążenie Portalu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojans”, „keyllogers”, czy inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla Portalu;
 • powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM).

3.9 Administrator nie odpowiada wobec Użytkownika za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy konsumentów.

4. Publikacja komentarzy

4.1 Użytkownicy mają prawo komentować Treści zamieszczone w Portalu. Publikacja komentarzy następuje na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, który jest ich autorem. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania i edycji komentarzy niezgodnych z regulaminem, lub w inny sposób łamiących prawo, w tym w szczególności naruszających prawa osób trzecich.

4.2 Publikacja komentarza następuje po uprzednim podaniu imienia i nazwiska oraz adresu e-mail autora komentarza i jest warunkiem skorzystania z tej funkcjonalności.

4.3 Nie jest dozwolone publikowanie komentarzy sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, promujących przemoc i mowę nienawiści, zawierających treści marketingowe i reklamowe oraz naruszające dobre imię osób fizycznych i prawnych.

4.4 Portal zastrzega sobie ponadto prawo do usunięcia komentarzy umieszczonych w serwisie zawierających linki do prywatnych i komercyjnych stron internetowych, merytorycznie pozbawionych związku z komentowaną treścią, jednobrzmiących lub zamieszczonych w wielu wątkach przez jednego użytkownika, stanowiących odpowiedzi na uprzednio usunięte posty.

5. Treści Administratora

5.1 Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Portalu stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

5.2 Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu materiałów, wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych Portalów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych Portalów internetowych.

6. Świadczenie Usług

6.1 Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą połączenia się przez Użytkownika za pomocą sieci Internet z Portalem. Rozpoczęcie świadczenia Usług w zakresie dodawania Informacji, komentowania zamieszczonych Treści lub kontaktu z Administratorem następuje po skorzystaniu z odpowiednich funkcjonalności Portalu.

6.2 W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Użytkownik może być poproszony o weryfikację swojej tożsamości poprzez podanie adresu e-mail. Użytkownik podając adres email w ramach Portalu oświadcza, iż adres email nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór adresu email, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Administratora.

6.3 Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą oświadcza, iż jest uprawniony do podania adresów e-mail, numerów telefonów i innych danych kontaktowych swoich pracowników lub współpracowników.

7. Reklamacje

7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Craft Consulting Paweł Grabowski, Gdańsk (80-355) ul. Szyprów 5e/6  lub mailem na adres: kasia@familytime.pl[ . Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 10 dni roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.

7.2 Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Zasady odstąpienia od umowy

8.1 Użytkownikowi – konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na jej realizację przed upływem tego terminu.

8.2 Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie lub w formie dokumentowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego powyżej, zawierającego imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail Użytkownika.

8.3 Użytkownik powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Craft Consulting Paweł Grabowski, Gdańsk (80-355) ul. Szyprów 5e/6  lub mailem na adres: kasia@familytime.pl. Administrator niezwłocznie prześle na wskazany w oświadczeniu adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.4 W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte w terminie określonym zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

9. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

9.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. brak możliwości sfinalizowania zamówienia z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Użytkownika. Administrator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika naruszającego Regulamin.

9.2 Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 • utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich);
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
 • podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy korzystaniu z Usług;
 • nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu;

9.3 Administrator zapewni Użytkownikowi wsparcie w godzinach od 9:00 do 17:00 CET — czas środkowoeuropejski, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Zgłoszenie serwisowe powinno być kierowane pocztą elektroniczną na adres kasia@familytime.pl. Administrator podejmie uzasadnione handlowo działania w celu skorygowania zgłoszonych błędów lub awarii.

10. Siła Wyższa

10.1 familytime.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie lub niewykonanie zobowiązania zgodnie z Regulaminem, jeżeli wszelkie opóźnienia lub niewykonania zgodnie z Regulaminem wynikają z jakiejkolwiek przyczyny lub stanu poza rozsądną kontrolą familytime.pl.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego dokonywania wizualnych lub funkcjonalnych modyfikacji Usług w celu utrzymania lub poprawy bezpieczeństwa, zapewnienia optymalnej wydajności, oraz dodania lub poprawy funkcjonalności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania takich zmian bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

11.2 Regulamin podlega i będzie interpretowany zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Rzeczypospolitej Polskiej.

11.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Regulamin Dodawania Wydarzeń

KALENDARZ WYDARZEŃ portalu familytime.pl

 1. Dodawanie wydarzeń do kalendarza wydarzeń na portalu familytime.pl jest DARMOWE!
 2. W kalendarzu wydarzeń mogą znajdować się wszystkie wydarzenia skierowane do dzieci i rodzin, które odbywają się na terenie Województwa Pomorskiego. Wyjątkiem są kolonie i półkolonie oraz oferty noclegowe, gastronomiczne, kursy, szkolenia. Prosimy o NIE wprowadzanie tego typu zajęć!
 3. Jeśli chcesz zareklamować na familytime.pl kolonie, półkolonie, czy obozy dla dzieci – wyślij zapytanie na kasia@familytime.pl, a otrzymasz cennik.
 4. W kalendarzu wydarzeń mogą znaleźć się wydarzenia dla dorosłych np. festiwale – ale tylko takie, które oferują np. strefę dla dzieci/ opiekę animatora/ kącik zabaw itp.
 5. W kalendarzu imprez niedopuszczalne jest umieszczanie treści nieprawdziwych, niezgodnych z Regulaminem Dodawania Wydarzeń, obraźliwych i niezgodnych z regulaminem portalu i polityką prywatności.
 6. Portal familytime.pl zastrzega sobie prawo do blokowania, usuwania i moderacji wprowadzonych treści.
 7. Jeśli chcesz, aby Twoje wydarzenie zostało umieszczone w kalendarzu wydarzeń familytime.pl wypełnij dokładnie WSZYSTKIE pola:
 • Nazwa wydarzenia: np. „Rodzinny piknik w Parku Oruńskim”,
 • Termin rozpoczęcia wydarzenia: np. 26.05.2019,
 • Termin zakończenia wydarzenia: np. 28.05.2019,
 • Miejsce: np. Ergo Arena,
 • Ulica: np. Klonowa 25,
 • Miasto: np. Sopot,
 • Godzina rozpoczęcia: np.15:00,
 • Godzina zakończenia: np. 20:00,
 • Koszt wstępu: np. 15 zł (puste pole jeśli wydarzenie jest bezpłatne),
 • Link do szczegółów: tu może znaleźć się link do strony organizatora ze szczegółami wydarzenia lub link do wydarzenia na Facebooku,
 • Opis wydarzenia: Tutaj napisz kilka słów o wydarzeniu, do kogo jest kierowanie, program itp.,
 • Załącz plik: prosimy o dołączenie zdjęcia/ banneru lub plakatu reklamującego wydarzenie,
 • Osoba dodająca wydarzenie (tylko do wiadomości familytime.pl): podaj swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w razie niejasności.

7. Dodając wydarzenie do kalendarza wydarzeń wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zawartych w formularzu w celu aktualizacji danych dotyczących wprowadzanego wydarzenia.

PROMOWANIE WYDARZEŃ NA GŁÓWNEJ STRONIE

 1. Jeśli chcesz dodatkowo zareklamować lub wyróżnić Twoje wydarzenie lub żeby zostało opublikowane na głównej stronie w dziale „Polecane wydarzenia” – NAPISZ DO NAS na adres kasia@familytime.pl! W odpowiedzi otrzymasz wszystkie szczegółowe informacje oraz cennik.

BLOKOWANIE, USUWANIE I MODERACJA DODAWANYCH WYDARZEŃ

Familytime.pl zastrzega sobie prawo do blokowania, usuwania lub moderacji danego wydarzenia gdy:

 • wydarzenie jest niezgodne z Regulaminem Dodawania Wydarzeń,
 • wydarzenie NIE jest skierowane do rodzin,
 • w opisie znajduje się zbyt mało informacji dotyczących wydarzenia lub niedotyczące wydarzenia,
 • opis lub tytuł wydarzenia są niespójne lub mogą wprowadzać w błąd czytelników portalu,
 • w polu „Link do szczegółów” podany jest link do innych portali/ serwisów o podobnej tematyce co familytime.pl,
 • podane są błędne dane np. data lub godzina,
 • nie ma gwarancji, że dane wydarzenie się odbędzie,
 • wydarzenie już nalazło się w kalendarzu wydarzeń.

W kalendarzu wydarzeń na familytime.pl NIE MOGĄ naleźć się:

 • akcje promocyjne – konkursy, loterie, zabawy itp.,
 • oferty noclegów,
 • szkolenia i kursy.
Cookie Consent with Real Cookie Banner